Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Panelenhandel.nl gevestigd te Heythuysen aan te Heythuysen aan de Leveroyseweg 15, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 12058691

Artikel 1 – Definities en toepasselijke voorwaarden

1. In deze Algemene Voorwaarden (verder: “Voorwaarden”) van Panelenhandel.nl gelden de volgende definities:
a) Afnemer: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die van Panelenhandel.nl aanbiedingen ontvangt of met Panelenhandel.nl overeenkomsten sluit.
b) Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Panelenhandel.nl en Afnemer tot stand komt. Hieronder vallen ook alle wijzigingen en aanvullingen, alsmede alle rechtshandelingen ter uitvoering van de Overeenkomst.
c) Directe Schade: zaakschade in/op/aan de door ons verkochte, geleverde en/of bewerkte, verwerkte en/of gerepareerde Producten.
d) Indirecte Schade: alle schade die niet valt onder de definitie van Directe Schade, zoals gevolgschade, winstderving, letselschade, immateriële schade, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg aan aanspraken van afnemers van de Afnemer, rente en kosten.
e) Consument: de Afnemer, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf die van Panelenhandel.nl een aanbieding ontvangt of met Panelenhandel.nl een Overeenkomst sluit.
f) Product: Het/de product(en) die door Panelenhandel.nl wordt/worden aangeboden.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gelden deze Voorwaarden voor alle aanbiedingen van en Overeenkomsten met Panelenhandel.nl.
3. Afwijkingen of aanvullingen op deze Voorwaarden of een Overeenkomst behoeven uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke instemming van Panelenhandel.nl.
4. Het door de Afnemer vóór of bij het sluiten van de Overeenkomst opgegeven adres, mag door Panelenhandel.nl als zodanig voor het doen van verklaringen en/of mededelingen aan de Afnemer worden gehanteerd, totdat de Afnemer ons schriftelijk zijn nieuwe adres heeft medegedeeld

Artikel 2 – Aanbieding; totstandkoming en inhoud Overeenkomst

1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s.
2. Offertes dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de Afnemer tot het doen van een aanbod. Panelenhandel.nl is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk of per e-mail is bevestigd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de Afnemer geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een Overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
3. Alle offertes van Panelenhandel.nl hebben een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij in de offerte een andere termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte vervalt indien het Product waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
4. Een aanbod van de Afnemer als genoemd in artikel 2.2 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
• de Afnemer heeft precies aangegeven welk Product en/of dienst hij wil ontvangen;
• de Afnemer heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data (“bestelformulier”) aan Panelenhandel.nl via elektronische weg is verzonden en door Panelenhandel.nl is ontvangen.
5. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Afnemer per email is verzonden naar het door de Afnemer opgegeven e-mailadres.
6. Afnemer en Panelenhandel.nl komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige Overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Panelenhandel.nl zullen voor zover de wet dat toelaat, hierbij gelden als een vermoeden van bewijs.
7. Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email of via de website van Panelenhandel.nl verstrekt en opgaven, kleurindicaties en specificaties met betrekking tot alle aanbiedingen/Producten en de belangrijkste kenmerken van de Producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. Panelenhandel.nl is niet aansprakelijk voor kennelijke verschrijvingen.
8. De Afnemer is de prijs verschuldigd die Panelenhandel.nl in haar orderbevestiging aan de Afnemer heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de Overeenkomst door Panelenhandel.nl worden gecorrigeerd.
9. Alle aanbiedingen op de website van Panelenhandel.nl zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Panelenhandel.nl behoudt zich het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen voorbehouden.
10. Panelenhandel.nl kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
11. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Panelenhandel.nl daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Panelenhandel.nl anders aangeeft.
12. Indien de Afnemer bij Panelenhandel.nl een bestelling plaatst per telefoon, e-mail of telefax, wordt de inhoud van de Overeenkomst volledig bewezen door middel van de aan de hand van deze bestelling door Panelenhandel.nl aan de Afnemer verstrekte opdrachtbevestiging, tenzij de Afnemer onmiddellijk na ontvangst van de orderbevestiging schriftelijk zijn bezwaren tegen deze orderbevestiging kenbaar maakt.

Artikel 3 – Prijzen

1. Alle door Panelenhandel.nl genoemde prijzen zijn – tenzij uitdrukkelijk anders vermeld – exclusief BTW en eventuele andere rechten en belastingen.
2. Indien de kostprijsfactoren van de bestelde Producten, waaronder de kosten van materialen, hulpmiddelen, onderdelen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, tussen het moment van totstandkoming van de Overeenkomst en de datum van levering een verhoging ondergaan, is Panelenhandel.nl gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig te verhogen. Deze bepaling is niet van toepassing op de Consument indien de verhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst.

Artikel 4 – Betalingen

1. Bij bestellingen kan op de volgende manieren worden betaald:
• iDeal
• vooraf overmaken
Panelenhandel.nl kan de
betalingsmogelijkheden in de toekomst
uitbreiden of beperken.
2. Van de betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden, waaronder een controle op de kredietwaardigheid van de Afnemer, is voldaan.
3. In het geval voor een betaalwijze wordt gekozen met een creditcard dan zijn hierop de voorwaarden van de betreffende kaartuitgever van toepassing. Panelenhandel.nl is geen partij in de relatie tussen de Afnemer en de kaartuitgever.
4. In geval van niet-tijdige betaling is Panelenhandel.nl bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Afnemer de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente ex lid 10 en kosten daaronder begrepen.
5. Indien de Afnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Panelenhandel.nl echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Afnemer worden verhaald.
6. Het risico voor de (on)juistheid van elektronische transmissies alsmede verminking van het elektronische verkeer komt volledig voor rekening van de Afnemer.
7. Aanvragen voor betaling op factuur moeten eerst door Panelenhandel.nl schriftelijk worden bevestigd. De betaling van facturen van Panelenhandel.nl zal dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De betaling zal – tenzij door Panelenhandel.nl anders aangegeven op de factuur – dienen te geschieden in Nederland, en wel op een door Panelenhandel.nl aangehouden bank- of girorekening bij een (vestiging van een) in Nederland gevestigde bank.
8. De Afnemer kan zich jegens Panelenhandel.nl niet beroepen op verrekening. Deze bepaling is niet van toepassing op Consumenten.
9. Na het verstrijken van de in lid 7 genoemde termijn is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar. De Afnemer is op dat moment, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.
10. Na het verstrijken van de in lid 7 genoemde termijn is Panelenhandel.nl gerechtigd de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW in rekening te brengen over het onbetaalde bedrag vanaf de dag waarop de Afnemer in verzuim is tot aan de dag der algehele voldoening. Consumenten zijn vanaf de dag van verzuim de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW verschuldigd.
11. Door de Afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde kosten, vervolgens van de rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
12. Onverminderd het bepaalde in lid 9, is de Afnemer in geval van faillissement(s-aanvrage), (aanvrage tot) surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Afnemer, (aanvrage tot) toelating tot een wettelijke schuldsaneringsregeling of ondercuratelestelling van de Afnemer, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.

Artikel 5 – Levertijden, levering in gedeelten

1. De opgegeven levertijden zijn een indicatie en zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten van Panelenhandel.nl, kan de Afnemer bij een overschrijding van de levertijd tot 14 dagen, zelfs na ingebrekestelling, geen aanspraak maken op schadevergoeding en/of ontbinding van de Overeenkomst. Indien de levertijd wordt overschreden met meer dan 14 dagen, dient de Afnemer Panelenhandel.nl schriftelijk in gebreke te stellen. In deze ingebrekestelling dient de Afnemer Panelenhandel.nl een redelijke termijn voor de nakoming te geven.
3. De Consument dient Panelenhandel.nl bij een overschrijding van de levertijd schriftelijk in gebreke te stellen. Lid 2 is op de Consument niet van toepassing.
4. De levertijd begint op de dag waarop door Afnemer een schriftelijke bevestiging of bevestiging per e-mail van het ontstaan van de Overeenkomst van Panelenhandel.nl is ontvangen, echter niet eerder dan nadat door de Afnemer is voldaan aan alle eventuele bijzonderheden, verband houdend met de uitvoering van de Overeenkomst die eerst door de Afnemer tot stand moeten worden gebracht.
5. Panelenhandel.nl is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren en/of af te leveren; de Afnemer wordt daarvan schriftelijk door Panelenhandel.nl in kennis gesteld.

Artikel 6 – Levering en afname, overgang van risico en retourneren

1. Vanaf het moment van aankomst van het Product gaat het risico voor het te leveren Product op de Afnemer over.
2. Behoudens het bepaalde in artikel 8 is Afnemer verplicht tot afname. Indien de Afnemer weigert de Producten in ontvangst te nemen, zijn de kosten van het retourneren, de opslag of andere noodzakelijke kosten tot behoud voor rekening van de Afnemer. Voornoemde kosten alsmede de volledige koopprijs worden als dan direct opeisbaar, onverminderd het recht van Panelenhandel.nl om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen.
3. Retourzendingen na afname zijn slechts toegestaan, indien de Producten compleet, onbeschadigd, ongebruikt en ongeopend zijn en in de originele verpakking worden geretourneerd alsmede indien Panelenhandel.nl de Afnemer daartoe zijn uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend. Retourzendingen geschieden voor rekening en risico van de Afnemer. Panelenhandel.nl behoudt zich het recht voor eventuele waardevermindering van de geretourneerde Producten bij de Afnemer in rekening te brengen.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

1. De door Panelenhandel.nl geleverde Producten blijven eigendom van Panelenhandel.nl totdat de Afnemer alle navolgende verplichtingen uit alle met Panelenhandel.nl gesloten Overeenkomsten is nagekomen:
• de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren Producten;
• de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens Overeenkomst door Panelenhandel.nl verrichte of te verrichten werkzaamheden;
• eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de Afnemer van (een) met Panelenhandel.nl gesloten Overeenkomst(en).
2. Door Panelenhandel.nl geleverde Producten die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De Afnemer is niet bevoegd de geleverde Producten te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
3. Indien de Afnemer zijn verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat hij zijn verplichtingen niet zal nakomen, is Panelenhandel.nl gerechtigd om de geleverde Producten waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de Afnemer of bij derden die deze Producten voor de Afnemer houden weg te (doen) halen. De Afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% per dag van al het door haar aan Panelenhandel.nl verschuldigde.

Artikel 8 – Garanties, onderzoek en reclames

1. De door Panelenhandel.nl te leveren Producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.
2. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Afnemer en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Panelenhandel.nl, de Afnemer of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Afnemer komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Panelenhandel.nl geen invloed op kan uitoefenen.
3. De Afnemer is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de Afnemer te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee werkdagen na ontvangst goederen schriftelijk of per e-mail aan Panelenhandel.nl te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Panelenhandel.nl in staat is adequaat te reageren. De Afnemer dient Panelenhandel.nl in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
4. Indien de Afnemer tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
5. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Afnemer geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
6. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Panelenhandel.nl de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Afnemer, ter keuze van Panelenhandel.nl, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Afnemer voldoen. In geval van vervanging is de Afnemer gehouden om de vervangen zaak aan Panelenhandel.nl te retourneren en de eigendom daarover aan Panelenhandel.nl te verschaffen, tenzij Panelenhandel.nl anders aangeeft.
7. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Panelenhandel.nl daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Afnemer.

Artikel 9 – Herroepingsrecht voor Consumenten

1. Bij de aankoop van het Producten heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het Product door de Consument of een vooraf door de Consument aangewezen en aan Panelenhandel.nl bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het Product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking en enkel indien Panelenhandel.nl daartoe zijn uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend, retourneren conform de door Panelenhandel.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Wanneer de Consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het Product, kenbaar te maken aan Panelenhandel.nl. Het kenbaar maken dient de Consument te doen middels het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de Consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het Product binnen 14 dagen retour te sturen. De Consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4. Indien de Consument na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht respectievelijk het Product niet aan Panelenhandel.nl heeft teruggezonden, is de koop een feit.
5. Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
6. Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal Panelenhandel.nl dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het Product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de Consument is gebruikt tenzij de Consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
7. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door de Consument zelf is de Consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.
8. De Consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het Product wanneer door Panelenhandel.nl niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.
9. Panelenhandel.nl kan het herroepingsrecht van de Consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 10. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Panelenhandel.nl dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
10. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de Panelenhandel.nl tot stand zijn aangebracht overeenkomstig specificaties van de Consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de Panelenhandel.nl geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 10 – Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

1. Panelenhandel.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
• de Afnemer de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
• na het sluiten van de Overeenkomst Panelenhandel.nl. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Afnemer de verplichtingen niet zal nakomen;
• de Afnemer bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
• door de vertraging aan de zijde van de Afnemer niet langer van Panelenhandel.nl kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
2. Indien de ontbinding aan de Afnemer toerekenbaar is, is Panelenhandel.nl gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Panelenhandel.nl op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien Panelenhandel.nl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt Panelenhandel.nl zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
4. Indien Panelenhandel.nl tot opschorting of ontbinding overgaat, is Panelenhandel.nl op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Afnemer, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
5. Indien de Afnemer een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte Producten, vermeerderd met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan alsmede de voor de uitvoering van de Overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Afnemer in rekening worden gebracht.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid voor Directe en Indirecte Schade

1. Voor alle Directe Schade van de Afnemer, zoals omschreven in artikel 1 lid 1, veroorzaakt door een aan Panelenhandel.nl toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van de Overeenkomst, is de aansprakelijkheid van Panelenhandel.nl, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten of aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen, beperkt tot de maximaal drie maal de factuurwaarde van de door Panelenhandel.nl verkochte en geleverde Producten.
2. Voor alle Indirecte Schade, zoals omschreven in artikel 1 lid 1, is Panelenhandel.nl, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten of aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen, niet aansprakelijk.

Artikel 12 – Niet toerekenbaar tekortschieten (”overmacht”)

1. Een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Panelenhandel.nl, kan Panelenhandel.nl onder meer niet worden toegerekend indien de oorzaken van deze tekortkoming niet te wijten zijn aan schuld van Panelenhandel.nl of buiten de risicosfeer van Panelenhandel.nl vallen. Oorzaken zoals bedoeld in de vorige zin zijn onder andere oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, blikseminslag, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, staking, stiptheidsacties, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in de levering van gas, water- en elektriciteit, vervoersproblemen en de stagnatie c.q. onderbreking van leveringen van derden van wie Panelenhandel.nl materialen of onderdelen voor de uitvoering van de Overeenkomst moeten betrekken.
2. In geval van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door de Afnemer is Panelenhandel.nl bevoegd de verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten en – indien deze periode langer duurt dan twee maanden – de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de Afnemer.

 Artikel 13 – Verjaring

Tenzij in deze Voorwaarden anders bepaald, verjaren vorderingsrechten van de Afnemer uiterlijk na één jaar na het ontstaan daarvan.

Artikel 14 – Overeenkomsten met Consumenten

Indien de Afnemer een Consument is, gelden de bepalingen van deze Voorwaarden niet voor zover zij binnen het bereik vallen van artikel 6:236 BW.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle aanbiedingen van en Overeenkomsten met Panelenhandel.nl is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Ook indien de Afnemer of Consument gevestigd of woonachtig is in het buitenland. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken (“Weens Koopverdrag”) wordt uitgesloten.
2. Ten aanzien van geschillen die tussen Panelenhandel.nl en de Afnemer mochten ontstaan is uitsluitend de rechtbank Limburg bevoegd om hiervan kennis te nemen, tenzij regels van dwingendrechtelijke aard zich hiertegen verzetten.